สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 24 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ และชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตันสังกัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมจำนวน 24 ราย ประกอบด้วย
1) ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ราย
1. นายศาสตราวุธ ประกายมณี วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
2. นางสาวตุลยา หมื่นต๊ะ วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนปายวิทยาคาร
3. นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์ วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนขุนยวมวิทยา
4. นางสาวเบญจมาศ แสนก๋า วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
5. นางสาวพรไพลิน ตาไฟ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
6.นางสาวเบญจวรรณ วิธี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร
7.นางสาวธิติสุดา แปงสาย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
8.นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
9.นางสาวสมพร ใฝ่เอกภพวิ ชาเอกภาษาไทย โรงเรียนสบเมยวิทยา
10.นางสาวกนกพร ทาแกง วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
11.นายนิพนธ์ วิทยาวิชย์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนปายวิทยาคาร
12.นายเกียรติศักดิ์ บุญคง วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ
13. นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
14.นายมานะ ทะเลทอง วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
15.นายทรงพล สุภิมารส วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
16.นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีหาญ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
17.นางสาวไอริณ พันธ์เสนาวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
18.นางกัญญา ทานาวิ ชาเอกคหกรรม โรงเรียนปายวิทยาคาร
19.นางสาวกชกร รัตนศาสตร์ชาญ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
20.นางสาวอัจฉะริยา คำจิ่ง วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา
21.อยู่ระหว่างขออนุมัติ กคศ. (วุฒิการศึกษาต่างประเทศ) วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนขุนยวมวิทยา

2) ผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 ราย
1. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา วิชาเอกภาษาไท ยโรงเรียนขุนยวมวิทยา
2. นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์ วิชาเอกชีววิทย าโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
3. นายศิรสิทธิ์ บุพผาเพชร วิชาเอกอังกฤษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
4. นางาสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ วิชาเอกอังกฤษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

 

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/