ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 08.15 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้แจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ได้แก่ 1.การเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ในการลงพื้นที่ประชุมสถานีแก้หนี้ครู 2.การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 3.ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 4.ขอแสดงความยินดีกับคุณฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566