ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ แรกของเดือน เคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฎิญานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

          โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำบุคลากร ทำกิจกรรม เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของ การรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นผู้ตรงต่อเวลา ภูมิใจในความเป็นข้าราชการ รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานในสังกัด