สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565