ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธํุ์ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ กลุ่มจังหวัดที่ 10

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3