กิจกรรมพบกันวันพระ สพป.เลย เขต ๒

วันพุธที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๗.๐๐ น.   ณ วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ถวายปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันนี้เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔   ซึ่งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิยมไปทำบุญตักบาตร  การทำบุญตักบาตร อันประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการคือ ๑.ปัจจัยสิ่งของสำหรับทำบุญบริสุทธิ์  ๒.เจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์  ๓. พระภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์  เป็นการทำบุญตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่จะกระทำได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อน นับเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีอันจะเป็นบุพเพกตปุญญตา  สำหรับตนเอง สร้างความสุขกายสุขใจ และเป็นผลดีที่ได้ช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยอ้อม สำหรับกิจกรรมพบกันวันพระวันนี้ กลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายให้เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบ กิจกรรมพบกันวันพระเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)