รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี ผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการ อาทิ การสร้างชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Community) และครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นต้น