ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ) โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเสนอชื่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) จำนวน ๒๒ โรงเรียน ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีโรงเรียนที่ไม่ตรงกับคุณลักษณะ ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านรุน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) โดยมี  นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ