โครงการสอนภาษาไทยและวัฒธรรมไทยในต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกครูอาสามัครเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ผู้สนใจสมัคร ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2566 รายละเอียดดังไฟแนบนี้