สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการสอบ O-NET

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2