สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง คัดเลือกการจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอ หัวข้อ เมื่อฉันเป็นสภานักเรียน  ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียน

สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกการจัดทำสื่อ คลิปวีดิโอ หัวข้อ เมื่อฉันเป็นสภานักเรียน ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียนสานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  เรวดี…ภาพ/ ข่าว