การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดย นายศราวุธ โรจณาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ครอบครัว ดังนี้ (๑) ครอบครัวบ้านเรียน HAPPY FAMILY เด็กชายกษิดิศ ถือดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒) ครอบครัวบ้านเรียนชิดรัมย์ เด็กชายณฐกร ชิดรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (๓) ครอบครัวบ้านเรียนน้ำใส เด็กหญิงภชรพร ดัดตนรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยจะประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ ๒ ฝ่าย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัว ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Homeschooling SAR) และการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Open House โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมชมการนำเสนอกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน