รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 อำเภอดอนมดแดง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการทดสอบตามข้อปฏิบัติและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการประจำสนามสอบ อำเภอดอนมดแดง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่กำหนด : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ศน.นพวรรณ ชุมพล ภาพ