สพม.สงขลา สตูล “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ระดับมัธยมศึกษา”

https://anyflip.com/krkm/rawg/

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ระดับมัธยมศึกษา โดย นางสารภี ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล