++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู+++

^^^  วันนี้  เวลา 09.30 น.   นายสุภาพ  กาวิ     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562 )

// ในการประชุม  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สพท.ให้ครบทุกองค์ประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรรจากสพฐ.และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความเห็นชอบจาก กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรม และตรวจสอบได้     ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน