สพป.ราชบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสพป.ราชบุรี เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย อำเภอบ้านโป่ง และโรงเรียนบ้านหนองครึม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี