ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดบ้าน เปิดใจ

สู่รั้วฟ้าขาว” (Open House) โรงเรียนสตรีระนอง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดบ้าน เปิดใจ สู่รั้วฟ้าขาว (Open House) โรงเรียนสตรีระนอง โดยมีดร.สุรีรัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้รับรู้ รับทราบ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้เยี่ยมชม กิจกรรมการแสดงความสามารถ และนิทรรศการผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย