โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ “กิจกรรม Open House2023 เปิดบ้านวิชาการ พิมานคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม Open House2023 เปิดบ้านวิชาการ พิมานคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “สโตยนครี วิถีพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำสู่อาชีพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ และเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้ต่อยอดได้ในอนาคต โดยผ่านกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์” และในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนดีเด่น “เพชรพิมาน” สุดยอดนักเรียนแห่งปี และเกียรติบัตรรางวัล Pre-test เพชรพิมาน
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงความโดดเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ และเวทีเสวนา “Inspiration By Idol” สู่การประกอบอาชีพ