สพป.เลย เขต ๒ นำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒    ณ  โรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  นายกานนท์  แสนเภา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๒  ในสังกัด จำนวน  ๒๗ คน  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษาแนวทางการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านโคกมน  ซึ่งมี  นายสมพร  ไชยแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนและข้าราชการครูให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน้อยเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้  ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานของผู้บริหารใหม่จะทำให้เข้าใจเข้าถึงหลักการบริหาร สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนตนเองต่อไป