สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) แนวทางการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)