สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3