สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Online

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Online เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค การเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1 ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มไลน์ PLC จำนวน 7 รุ่น และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 คน แบ่งเป็นกลุ่มไลน์ PLC จำนวน 2 กลุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาในรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2