สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมสัญจร “คลินิกเงินเดือนเคลื่อนที่”

กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “คลินิกเงินเดือนเคลื่อนที่”   เพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษา เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ”  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำเงินเดือน  ได้มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ  สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดประชุมสัญจรไปตามจุดต่าง ๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ   มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  /ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ   ร่วมชี้แจงและให้คำปรึกษาฯ   โดยเริ่มจุดแรกเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62   อ.หนองบัวแดง ณ ร.ร.บ้านห้วยกนทา  จุดที่  2  อ.ภักดีชุมพล ณ ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์ และ จุดที่ 3   (ในวันนี้) 22 มีนาคม  2562 อ.คอนสวรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.คอนสวรรค์  จุดที่ 4   อ.บ้านเขว้า ณ  ร.ร. อนุบาลบ้านเขว้า  และสัญจรจุดสุดท้าย อ.เมืองชัยภูมิ   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 25 มีนาคม 2562  นี้