สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยม และร่วมงานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนในสังกัด

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ยะ อ.บ้านตาก ร.ร.บ้านเนินมะลื่น อ.เมืองตาก  และร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.วัดพระธาตุน้อย อ.บ้านตาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และได้ฝากให้ผู้บริหาร และครูช่วยกันดูแลเรื่องของใบไม้ ใบหญ้า ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ในช่วงปิดภาคเรียน และฝากข้อคิดให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการเลือกเรียนต่อในสายที่ตนเองถนัด การคบเพื่อน การช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน.