สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ รวม 430 คน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Application Zoom ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ