สพฐ. ประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูต้นแบบ สถานศึกษา และ สพท. เพื่อรับรางวัลโครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเป็นอย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับยอดเยี่ยม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูที่เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง ที่สละเวลามาร่วมกันพิจารณาทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

“ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ทุกท่านจะร่วมกันทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอให้การทำงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทางด้านนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. กล่าวว่า ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ซึ่งเป็นกลไกในการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะทำงานได้ร่วมกันจัดทำเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้เป็นคู่มือด้วยแล้ว และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังปรากฏตามสื่อต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งศูนย์ความปลอดภัย พิจารณาเห็นสมควรนำนโยบายและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ บรรจุไว้ในเกณฑ์การพิจารณาครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ในการดูแลและเอาชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มเติมในการจัดทำเกณฑ์ครั้งนี้