สพป.สมุทรสาคร – ประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.นิกูล ประทีปพิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางวิภาดา จารุพนานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ราย นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร