อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประชุมครั้งที่ 1/2566

นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม ครั้งที่ 1/2566 มี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ และ นายถาวร คูณิรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ