สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำหนดรูปแบบและขอบข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ในชื่องานนิทรรศการ “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น SOFT POWER “ ซึ่งในการนิทรรศการจะเน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นรากฐานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม สะท้อนผ่าน อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง เพลง ภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็น SOFT POWER ของไทย และการจัดกิจกรรมเด่นของแต่ละพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ำหนดจัดงานวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถานที่จัดงานบริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้