ผอ.สพม.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้ง 245 เขต เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในไตรมาสที่ 2-3 รวมทั้งมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการคลังและการควบคุมภายในจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน