นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการฯ ตามนโยบาย ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัด รับการตรวจราชการฯ ร่วมกับ นายพรชัย   จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคุณครู และบุคลากรผู้สอนร่วมนำผลงานของนักเรียน ในแต่ละฐานการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และทุกๆ ฐานการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงผลงานและตอบข้อซักถามในการรายงานความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์ได้เชิงประจักษ์ เช่น ฐานทักษะอาชีพอาหารพื้นบ้าน ข้าวพันผัก การตัดผมชาย ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โซล่าเซล ฐานการเรียนรู้ศิลปะประดิษฐ์ระดับชั้นปฐมวัย เป็นต้น และจากการรายงานการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการจากผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึง สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ร่มรื่น มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ และเรียนรู้อย่างมีความสุข