สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนรับทราบแนวทางการดำเนินงาน วิธีการประเมินพัฒนาการ และการรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม ส่วนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ