กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒ เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มที่รับผิดชอบเป็นผู้นำกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคี  หน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์   มีการแจ้งภารกิจและข้อราชการโดยผอ.กลุ่มอำนวยการ  แจ้งกำหนดการการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมนักกีฬา เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จากนั้นเคลื่อนขบวนพาเหรดนักกีฬาไปยังโรงเรียนชุมชนวังสะพุง ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาครูฯ ในปีนี้  โดยสำนักงานเขตฯ จะจัดรถตู้ไว้อำนวยความสะดวกสำหรับรับ-ส่งนักกีฬา จำนวน ๒ คัน  และยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน