สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายวินัย รอดจ่าย รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 นายอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า การจัดประกวดหนังสือดีเด่นได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันเป็นปีที่ 51 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสาระประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์  ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 411 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม ทั้งนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

นางเกศทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำหนังสือหนึ่งเล่มนั้นต้องมีขั้นตอนที่สำคัญมากมายและมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันผลิตงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้องใช้เวลายาวนาน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีประสบการณ์สูง มีเกณฑ์การตัดสินและความรอบคอบอย่างมาก เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ จึงเกิดเป็นการประกวดที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมหนังสือดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และผู้เขียนก็มีโอกาสได้แสดงผลงานของตนเองด้วย สำหรับปีนี้ มีผู้เขียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์การร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ก็พบว่าผู้อ่านมีจำนวนมาก และหนังสือที่มีคุณภาพก็ได้รับการตอบรับที่ดี

“ในส่วนของ สพฐ. ก็ได้ส่งเสริมให้ครู นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการประกาศรางวัลหนังสือดีเด่น และหนังสือที่มีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มรายชื่อหนังสือดีให้ทางโรงเรียนได้รับทราบ และสร้างโอกาสในการอ่าน รวมทำกิจกรรมให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 พบว่าเด็กนักเรียนสามารถต่อยอดจากหนังสือหลายๆ เล่ม โดยใช้แนวทางเนื้อหาและตัวละครเดิมจากแต่ละเรื่อง เข้ามาสร้างเนื้อหาต่อยอดเป็นผลงานเขียนของตนเอง และตั้งชื่อเรื่องใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ชั้นประถมศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ตลอดจนการจับประเด็นการเล่าเรื่องของเด็กๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 มีหนังสือได้รับรางวัล 55 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น

 -หนังสือสารคดี  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

  1. เรื่อง ควอนตัม : จากแมวพิศวง…สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์

 -หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ

  2. เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

 -หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ

  3. เรื่อง I DRAW & TRAVEL VOL. 1.1 Serendipity บังเอิญโชคดีที่ได้พบ

 -หนังสือนวนิยาย

 4. เรื่อง  เส้นทางสายลึกลับ 

 -หนังสือกวีนิพนธ์ 

 5. เรื่อง  เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม 

 -หนังสือรวมเรื่องสั้น

 6. เรื่อง  เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน 

 -หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี

 7. เรื่อง  แมวอ้วนกับแมวผอม

 -หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี

 8.  เรื่อง  บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม (ประเภทบันเทิงคดี) 

 -หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี

 9.  เรื่อง เหมือนหั่นหัวหอม  (ประเภทบันเทิงคดี) 

10. เรื่อง โมงยามแห่งความสิ้นยินดี (ประเภทสารคดี)  

11. เรื่อง รอยถิ่น หอมกลิ่นทุ่ง  (ประเภทบทร้อยกรอง) 

 -หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

12. เรื่อง ควันหลง และ หมอกขาว  (ประเภทการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป) 

13. เรื่อง สุดสาคร  (ประเภทการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก) 

 -หนังสือสวยงาม

14. เรื่อง  บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม (ประเภทสำหรับเด็ก) 

รางวัลชมเชย 41 เรื่อง

 -หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 2 เรื่อง

 1. ปล่อยเต่า : ทำบุญได้บาป

 2. เล่าเรื่องอนุภาค อะตอม ควอร์ก เซิร์น และพระมหากรุณาธิคุณ

 -หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี  3 เรื่อง

 3. ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 4. วิถีมอญในไทย

 5. ศาสตร์ ศิลป์ จิตวิญญาณ วิหารล้านนา

 -หนังสือนวนิยาย  มี 3 เรื่อง

 6. คนจรดาบ

 7. ฟ้าลิขิต : จากซัวเถาสู่สยาม

 8. โลกใบเล็กของแทนชน

 -หนังสือกวีนิพนธ์  มี 3 เรื่อง

 9. มิปรารถนาเป็นอื่น

 10. วาดชีวิตลิขิตฝัน

 11. หมื่นลี้เดียวดาย

 -หนังสือรวมเรื่องสั้น  มี 3 เรื่อง 

 12. ชนปทปเทโส “มหกรรมชีวิตในชนบทประเทศ”

 13. โลกบนเขาวัว

 14. สู่อนาคตกาล

 -หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี  มี 3 เรื่อง 

 15. กระจกวิเศษของปุ๊บปั๊บ

 16. ตะวันแจ่มใสกับดอกไม้ร่าเริง

 17. พลายมะกอ

 -หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

 :ประเภทบันเทิงคดี  มี 3 เรื่อง

 18. ผ่อผนัง อีกครั้งน่อ

 19. มหัศจรรย์พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)

 20. สมุดมหัศจรรย์

 :ประเภทสารคดี  มี 3 เรื่อง

 21. ชุดวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เรื่อง อาหารและการย่อย

 22.  หนูรอบรู้  ชวนเพื่อนดูนก

 23.  หนูรอบรู้  ชวนเพื่อนดูแมลง

-หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี

:ประเภทบันเทิงคดี มี 2 เรื่อง

 24.  แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น

 25.  เพราะโลกกลม สักวันหนึ่ง ความรักนั้น จะวนกลับมาหาเรา

:ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง

 26. ป่าเหนือในลมหนาว

 27. รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล

 28. Full time job to win งานประจำทำแล้ว “มีความสุข”

:ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง 

 29. ดอกสร้อยร้อยใจโลก

 30. รัตนกานท์

 31. รวมบทร้อยกรอง วิมานแมน

 -หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

:ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง 

 32.  เชอร์ล็อกโฮล์มส์ ตอน แค้นพยาบาท

 33.  10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI  บ้านนี้หมาไม่เห่า

 34.  DARK HUMOUR ขำ-ขื่น

:ประเภทสำหรับเด็ก มี 1 เรื่อง

 35. ผีเวียดนาม 

:ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ มี 1 เรื่อง

 36. สัมมา GRAFFITI

-หนังสือสวยงาม

:ประเภททั่วไป  มี 2 เรื่อง

 37. เรือนวรรณศิลป์

 38. อารยะแห่งสยามประเทศ

:ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง

 39. นกฮูกที่ไม่เคยบิน

 40. วันนี้หนูกินอะไรดีนะ

 41. สมุดมหัศจรรย์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร