ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 3 ดี 

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 3 ดี  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัย รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านร้านตัด เข้าร่วมจำนวน 100 คน  โดยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่  *ฐานกิจกรรม ดีต่อใจ ห่างไกลความรุนแรง *ฐานกิจกรรมดีต่อใจ ห่างไกลการล่วงละเมิดทางเพศ  และ *ฐานกิจกรรม ดีต่อใจ ห่างไกลยาเสพติด  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมไปถึงเพื่อให้มีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ ความรุนแรง และการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและแนะนำดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  โดยมี นางกาญจนา  พัดพา ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเพื่อให้กำลังใจกับนักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.-