+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอขุนยวม  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   โดยจะประชุมร่วมกันในการเตรียมการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของคณะกรรมการที่ศึกษา (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน