สพม.สงขลา สตูล “O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โรงเรียนกำแพงวิทยา และได้มอบหมายให้รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของ สพม.สงขลา สตูล ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่เริ่มสอบรอบแรกในวันที่ 25-26 ก.พ.66 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน 28 สนามสอบ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ เพื่อกำกับ ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ