สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  มีการฝึกปฏิบัติโดยการแบ่งกลุ่ม สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมสีสันการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิทยากรโดย ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร และคณะ