สพม.34 สัมมนาวิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในการนำมาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4

                                      ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=1927994457276141