สพป.ระยอง เขต ๒ : การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  นางปัทมา  วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ ๘ รับการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางสนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  โดยในครั้งนี้ นายประจิม  มงคลสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง