สพป.ระยอง เขต ๒ ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการ  ออกประเมินการเตรียมความพร้อม ระยะที่ ๒ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  จำนวน ๒๓ โรงเรียน หัวข้อการประเมินประกอบด้วย ๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒) การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓) การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๔) การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒