สพป.ตาก เขต 1 ประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบร้อยละ

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเป็นร้อยละ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62  ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 โดยแบ่งข้าราชการครูออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 ได้แก่ข้าราชการครู อันดับครูผู้ช่วย /คศ.1/คศ.2/คศ.3  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้าราชการครูอันดับ คศ.4 และคศ.5 ด้วยการพิจารณาวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามกลุ่มใหญ่.