สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีจิทัลเพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ปลอดภัยทางไซเบอร์

นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร และคณะทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้ง 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT และปฏิบัติงานฐานข้อมูลของสถานศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่บุคลากร และเพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นางวัชรา  คำภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และ นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรด้าน ICT สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรตอลดการประชุมเชิงปฏิบัติการ