สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 จุดเน้น ระหว่างโรงเรียนหลัก (โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี) และโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน (โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสวรรค์) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนวัดโพธิ์ดก) ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี