อุตรดิตถ์ เขต 1 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ความปลอดภัยสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา100 % ย้ำการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์

นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการประชุมสภากาแฟประจำสัปดาห์ เรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ความปลอดภัยสถานศึกษา” ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะเน้นย้ำ “การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์” และได้มอบหมายให้ ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเจิมตะวัน เข็มมงคล นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ลงพื้นที่ส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนแบบปูพรม 5 จุด 5 อำเภอ ครบ 100% เน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทันทีตามแนวทาง อย่างต่อเนื่อง โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินสภาพและจัดลำดับความเสี่ยง จัดทำแผนเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา รวมถึงการจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา และรายงานทันทีเมื่อพบเหตุ