สพป.ระยอง เขต ๒ เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยฯ

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยสามารถใช้เป็น แนวทาง และหลักในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒