ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสู่ชมชน Open House โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิ์ โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานงานของครูและนักเรียน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียนชั้นปฐมวัย-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน/ร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน