ประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ