เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน