สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เตือนใจ รักษาพงษ์ ผอ.สพป.การญจนบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนและขยายผล นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 67 คน ในครั้งนี้ได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่าน youtube.com/Facebook สพป.ราชบุรี เขต 1  ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ สพป.ราชบุรี เขต 1